Dotace pro začínající podnikatele: Jak získat?

02. Září 2019

Je málo začínajících podnikatelů a živnostníků, kteří mají peněz na rozhazování. Pokud se snažíte růst, pořizovat nové technologie a zvyšovat efektivitu práce, musíte do toho vložit peníze. Ne každý je ale má a nebo chce hledat investora. Dobrá zpráva ale je, že vám s tím v určitých případech pomůže stát. Pojďme se podívat, jaké dotace můžete jako začínající podnikatel v Česku získat.

Dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje podnikatelům peněžní prostředky ze státního rozpočtu a z evropských fondů na různé účely. Důležitým faktorem je přínosnost, ať už ekonomická, společenská nebo ekologická. V současné době jsou pro malé podnikatele k dispozici například tyto dotace spadající pod Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost:

Vyzkoušejte leady

Technologie pro začínající podniky

Primárním cílem programu Technologie je podpora malých, začínajích podniků. S pomocí dotace mohou podnikatelé zakoupit potřebné technologické vybavení, především nevýrobní, ale i výrobní stroje a software. 0,45 – 1 mil. Kč můžete získat na nákup strojů, technologických zařízení, vybavení a software. Procentuální výše dotace je určena na 45 % způsobilých nákladů.

Oblasti, ve kterých můžete dotaci získat jsou:

 • Zpracovatelský průmysl
 • IT a telekomunikace
 • Stavebnictví
 • Obchod a služby
 • Těžba a dobývání
 • Vodohospodářství

Toto je v podstatě jediná dotace, na kterou nepotřebujete prokázat uzavření dvou účetních období. Pokud ale tuto podmínku splníte, octnete se mezi zkušenými podnikateli a dosáhnete tak na podporu v řádu desítek milionů korun. Poté byste měli nárok žádat například o tyto dotace:

Dotace na rekonstrukci zastaralých budov a areálů

Výzva je určena pro malé a střední podniky, na území stanovených 57 obcí, které se mohou o dotaci přihlásit od 16. září 2019 do 31. března 2020. Cílem je modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které budou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb v cestovním ruchu. Míra podpory je maximálně 45 % z celkových způsobilých výdajů a může se pohybovat v rozmezí od milionu do sta milionů korun.

Dotace pro začínající podnikatele: Jak získat – dotace na rekonstrukci

hledáme obchodníka

Inovace – nové technologie

Tento projekt podporuje pořízení nových výrobních technologií, vč. nezbytného nehmotného majetku a investic do nemovitostí. Výzva by měla být brzy ohlášena. O dotaci se můžou přihlásit malé a střední podniky a peníze ve výši 1 – 40 mil. Kč použít na:

 • nákup nových výrobních strojů, zařízení, hardware, software a sítí
 • stavby a dodávky pro novostavby a technické zhodnocení staveb

Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy a malý podnik (do 49 zaměstnanců) může dostat proplaceno až 45 % způsobilých výdajů.

Jak získat dotaci od MPO, potažmo od OPPIK

Základem je propracovaný a smysluplný podnikatelský záměr, neboli business plan. Následně si vzhledem k němu vyberete vhodný dotační program a založíte si podnikatelský účet v elektronickém systému. Poté podáte tzv. celkovou žádost o poskytnutí dotace, ve které uvedete své ekonomické ukazatele, podnikatelský záměr a další povinné i nepovinné přílohy. Od té chvíle nezbývá než doufat, že nezávislí hodnotitelé posoudí vaši žádost kladně a dotace vám bude přiznána.

Když budete mít to štěstí, můžete svůj projekt zrealizovat, ale pozor, přesně podle pravidel. Čekají vás totiž monitorování a kontroly. Dotace vám bude vyplacena zpětně na základě skutečně vynaložených výdajů.

Program INOSTART – úvěry pro start-upy

Tento program MPO ve spolupráci s Českou spořitelnou je určen na podporu inovativních projektů začínajících malých a středních podnikatelů. Žádosti jsou přijímány od 15. srpna 2019 a cílem je usnadnit přístup k financování start-up firem a umožnit tak realizaci inovativního podnikatelského záměru.

Nejedná se o dotaci jako takovou, ale program nabízí zvýhodněné záruky za úvěry začínajícím podnikatelům (do 3 let) na území ČR. Bankovní záruky za úvěry v rámci Programu INOSTART zajišťují až 70 % jistiny úvěru. Úvěry z Programu INOSTART ve výši 500 tis. Kč –  15 mil. Kč je možné využít k financování nákupu hmotného, nehmotného, investičního a neinvestičního majetku, a nově také na pokrytí provozních nákladů.

Dotace Úřadu práce ČR pro začínající podnikatele

Jako začínající podnikatel můžete získat peníze od úřadu práce, pokud rozjíždíte sociální podnikání. Máte šanci získat příspěvek na vytvořená pracovní místa. Jedná se o příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk podniku je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.

„Společensky účelnými pracovními místy se rozumí pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s Úřadem práce a obsazuje uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem, tj. zejména uchazeči, kterým úřad práce věnuje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání.“

Příspěvek lze poskytnout na 3 typy společensky účelných pracovních míst:

 1. pracovní místa, která zaměstnavatel nově zřizuje
 2. pracovní místo zřízené uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti
 3. pracovní místo, které zaměstnavatel vyhradil pro konkrétního uchazeče o zaměstnání

Pokud si tedy založíte chráněnou dílnu, kavárnu, pekárnu, nebo jiný podnik, ve kterém budete zaměstnávat lidi se zdravotním postižením, můžete na jejich platy získat příspěvek ve výši od 85 % až 100 %.

Možnost číslo dvě  je jednorázová finanční výpomoc určená uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce a rozhodli se začít podnikat. Výše příspěvku na podnikání není pevně stanovena a rozhoduje o ní speciální komise. Příspěvek má však svou maximální výši, a to šestinásobek průměrné mzdy, což je momentálně 163 320 Kč.

Jak získat dotace od úřadu práce

Pokud chcete získat tyto finanční prostředky, nevyhnete se podání žádosti o poskytnutí příspěvku na zřízení nebo vyhrazení pracovního místa zaměstnavatelem. Tu podáte na místně příslušném pracovišti Úřadu práce České republiky, které je určeno podle vašeho sídla. Žádost musí obsahovat:

 • podnikatelský záměr,
 • ekonomickou rozvahu,
 • seznam předpokládaných kalkulovaných nákladů na zřízení pracovního místa,
 • doklady osvědčující skutečnosti uvedené v žádosti,
 • potvrzení o tom, že nemáte v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené příslušným finančním nebo celním úřadem, stejně jako nedoplatky na pojistném, máte v pořádku veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení atd.,
 • doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu.

Dotace na podnikání nejsou jediným způsobem financování

Pokud vám žádná z dotací, které jsme zmínili v článku nesedí, nezoufejte. Za prvé jsme neuvedli všechny dotace, které se dají získat, takže je šance, že ještě nějakou objevíte, a za druhé dotace nejsou jediným způsobem, jak získat peníze na podnikání. Pokud tedy stále tápete, určitě si přečtěte náš článek 5 cest, jak získat peníze na podnikání a nezaplatit za to ani korunu.

© 2024 imper.cz