Sales výrazy, které musíte jako obchodník 21. století znát – 1. část

22. Leden 2018

Bid, EVP, forecasting, gatekeeper, hedge, lead…Víte, o čem je řeč nebo jste se právě ocitli ve španělské vesnici? Slovník španělštiny nehledejte. S těmito výrazy se budete setkávat ve světě moderního salesu. Pro lepší orientaci jsme pro vás sepsali pojmy, bez kterých se v dnešní době neobejdete – lesson number one může začít.

A/B testování – šetří čas a náklady při rozhodování se, která varianta je lepší. Na základě dat je možné se rozhodnout, která varianta více vyhovuje vaší cílové skupině a má lepší vliv na konverzní schopnost webu. Finální výsledek není ovlivněn subjektivním názorem, ale je vybrán na základě statistických dat.

Account manager dokáže identifikovat obchodní příležitosti, pracuje na získávání nových zakázek a má schopnosti prodat navrhované řešení. Dokáže identifikovat klíčové potřeby zákazníka a nabídnout možná řešení. Součástí je udržování vztahů se zákazníky a jejich kompletní znalost. Account manager umí identifikovat nové potřeby svých zákazníků.

Akvizice – označuje také proces získávání zákazníka (návštěva prodejce, telefonní či písemné kontaktování potenciálního zákazníka). Získání nového zákazníka je v konkurenčním prostředí složité. Avšak tento úkol si lze usnadnit pomocí statistických a dataminingových metod. Při definici úlohy je zásadní charakter vztahu organizace k zákazníkům.

Aktivum – Majetek, jmění firmy.

Alokace nákladů – jedná se o přiřazování nákladů k určitým objektům (útvaru, výkonu).

Vyzkoušejte leady

Amortizace – snižování hodnoty opotřebením.

Ask – cena, za kterou je prodávající nebo market maker ochoten přijmout obchodovaný instrument, také známá jako nabídková cena; cena, za kterou lze uskutečnit Buy pokyn.

Bid – cena, za kterou je prodávající nebo market maker ochoten koupit obchodovaný instrument; cena, za kterou lze uskutečnit Sell pokyn.

Bilance – celkový finanční výsledek všech ukončených transakcí a operací doplnění/výběru peněžních prostředků z obchodního účtu.

Board – v ČR to bývá označení buď pro představenstvo, nebo pro vedení společnosti.

Brand – anglický termín pro obchodní značku. Toto se označení se používá v prostředí obchodu a marketingu, popisuje značku konkrétních výrobků (případně i služeb, organizace a jednotlivce). Nejde pouze o logo a značku, ale o to, jak zákazníci vnímají v rámci značky vyráběné produkty atp.

Brand sales manager – obchodní manažer pro určitý druh výrobku – přebírá zodpovědnost za plánování a provádění obchodní strategie a obchodní výsledky týkající se jednoho výrobku nebo skupiny výrobků (zboží).

Branding zahrnuje komplex všech možných úkonů, které vedou k vytvoření úspěšného brandu (tj. tvorba logotypu, různých barevných kombinací, dokumentových hlaviček, sloganů, způsob komunikace se zákazníky, co si mají zákazníci pod značkou představit atp.)

Broker – osoba nebo společnost působící jako zprostředkovatel, který působí jako spojka mezi kupujícím a prodávajícím.

Business proces je tok práce nebo činností. Každá organizace je v podstatě organizovaná soustava procesů a činností, které na sebe vzájemně navazují, vzájemně interagují probíhají napříč organizačními jednotkami, reagují na různé podněty z vnitřního i vnějšího prostředí. V procesech se transformují vstupy a zdroje na výstupy, které zhodnocuje zákazník procesu.

Býčí trh – období růstu cen.

Capital market – trh, na kterém se obchodují dluhopisy nebo kmenové akcie.

Cenová mezera (gap)  – případ, kdy je aktuální Bid cena nad předchozí Ask cenou a naopak.

Cenový trend – pohyb měny určitým směrem, například býčí nebo medvědí trend. Obchodníci se díky trendu snaží maximalizovat své zisky.

CEO – Chief Executive Officer je v původním významu výkonný člen rady ředitelů pověřený vedením společnosti. V ČR se tak označuje téměř libovolný nejvýše postavený (chcete-li generální) ředitel nebo jednatel společnosti.

CFO – Chief Financial Officer, finanční ředitel; často se používá také označení Financial Manager

Clearing – postup provedení příkazů oběma stranami transakce.

Closing – výraz pro uzavření smlouvy, transakce nebo projektu. Často se používá v oblasti služeb (zejména právních).

CMO – Chief Marketing Officer, ředitel pro marketing; často se používá i označení Marketing Manager.

COO – Chief Operations Officer, objevuje se zejména ve velkých korporacích, kde CEO řeší strategické otázky a COO se stará o každodenní fungování firmy. V ČR se občas používá označení provozní ředitel.

CPC (Cost Per Click) je jednotka ceny reklamy na webových stránkách, kdy je cena stanoví za jeden proklik a podle jejich počtu a jejich ceny pak inzerent zaplatí. CPC je založena na metodě PPC (Pay Per Click).

CTO – Chief Technical Officer, technický ředitel

Customer lifetime value – termín z oblasti strategického marketingu. Vyjadřuje, jakou hodnotu má pro firmu zákazník, pokud si s ním vytvoříme dlouhodobý vztah a on u nás nakupuje opakovaně. Tedy kolik u nás zákazník za svůj život utratí, pokud s námi bude spokojený.

Data mining – vybírání zákazníků, kteří mají potenciál něco koupit či těch, kteří odejdou ke konkurenci; Hledání skupin zákazníků se stejnými potřebami; Hledání souvislostí, mezi produkty, lidmi, bankovními účty apod.; Hledání pravděpodobných podvodníků.

Deal – nejvýstižnější překlad je kšeft. V češtině se však využívá i ve významu nabídka, a to obvykle konkrétní nabídka obsahující i celkovou cenu, kterou zákazník již přijal.

Dealer –  pověřený zástupce firmy, zprostředkovatel burzovních obchodů.

Deriváty – finanční kontrakt, jehož cena závisí na ceně jednoho nebo několika podkladových aktiv. Podkladovými aktivy můžou být indexy, akcie, komodity, měny apod.

Direct marketing (neboli přímý marketing) – původně se vyvinul jako výrazně levnější alternativa osobního prodeje. Obchodní zástupci již nemuseli navštěvovat každého potenciálního zákazníka osobně. Stačilo zaslat nabídku poštou, a tím radikálně snížit náklady. Mezi jeho nástroje patří direct mailing, katalogy, telemarketing, mobilní reklama, neadresná roznáška a reklama s přímou odezvou na teleshopping.

Dropnout – z anglického to drop neboli upustit. Když něco dropnete, tak danou aktivitu zrušíte nebo od ní upustíte (viz také skrečovat).

Empowerment – výslednice důvěry v lidi, odvahy vést je k samostatnosti a také sdílení pocitu smysluplné práce, který je pro motivaci a výkonnost lidí nezbytný.

EVP: Employer Value Proposition – tato anglická zkrátka znamená jedinečnou sadu nabídek, asociací a hodnot, které pozitivně ovlivňují ty nejlepší kandidáty, aby si vybrali právě vás jako svého zaměstnavatele. EVP je celková suma všeho, co lidé prožívají a dostávají ve vztahu s danou firmou – vše, od pocitu vnitřního naplnění díky práci přes spokojenost s pracovním prostředím, vedením firmy, kolegy, politikami odměňování a tak dále. Pokud je EVP silné, lidé mají motivaci přijít každý den do práce plní energie a dát to nejlepší ze sebe právě svému zaměstnavateli. Jsou prostě ve své práci spokojení a jsou hrdí na svého zaměstnavatele.

Explicitní chyba – případ, kdy se otevření pozice nebo zavírací ceny významně liší od aktuální tržní ceny v okamžiku provedení; dále situace, kdy je provedení pokynu nebo žádosti klienta v rozporu se samotným pokynem nebo žádostí obecně.

Finanční páka – možnost vlastnit velkým počtem prostředků s relativně malým množstvím kapitálem.

Flat – být tzv. „flat“ – stav, kdy má obchodník všechny pozice uzavřeny.

Forecasting – neboli prognózování se zabývá předvídáním budoucího vývoje společnosti, ekonomiky, odvětví, životního prostředí apod. Cílem je získat představu o budoucím stavu, která je založená na racionálních způsobech předvídání.

Fortune 500 –  každoroční žebříček sestavený a vydaný časopisem Fortune, který řadí 500 amerických soukromých a veřejných korporací podle jejich hrubého obratu.

Gatekeeper – osoba, která vybírá zprávy a události, prověřuje je, kontroluje, upravuje a přetváří a navrhuje k individuálnímu sdělování nebo medializaci.

Hangouts – Microsoft má Skype, Apple má FaceTime a iMessage, Facebook má Messenger. A co Google? Google má Hangouts. Aplikace pro rychlé textové zprávy, skupinový chat, hlasové a video hovory.

Hedge – krycí obchod, ochrana při obchodování proti riziku cenových pohybů.

ChatBot – je zkratkou pro „chat robot“. Jde o počítačový program, který simuluje lidskou konverzaci nebo chatování skrze umělou inteligenci. Typický chat bot komunikuje s člověkem, ale může jít také o komunikaci dvou chatbotů mezi sebou. Využití chat botů najdeme v aplikacích, call centrech, různých internetových hrách, ale i v zákaznických podporách e-shopů. Chat bot se obvykle používá pro konkrétní účel, nikoliv pro celý rozsah lidské komunikace.

Inbound marketing – soubor aktivit, které se snaží přivést návštěvníka, z nějž se stane spokojený zákazník. Netlačí reklamu směrem k zákazníků, ale získává jejich pozornost, přivádí je na web, a to většinou díky tvorbě užitečného a zajímavého obsahu. Hledá nejlepší cestu, jak z lidí, co danou firmu ještě neznají, udělat zákazníky, kteří ji budou dále doporučovat.

Keynote – úvodní přednáška konference, kterou často přednáší významná osobnost nebo odborník.

Konverze na internetu označuje situaci, kdy návštěvník webových stránek vykoná provozovatelem žádanou akci, jež má pro něj zejména obchodní užitek. Konverze je tak jedním z nástrojů internetového marketingu. Statistická pravděpodobnost, že se z návštěvníka stránky stane zákazník, se označuje jako konverzní poměr, příp. míra konverze.

Lead – neboli kontakt, znamená kontaktní informaci na zákazníka. Lead Generation generuje leady na motivované klienty, kteří projevili zájem pořídit si určitou službu či produkt. Každý vygenerovaný Lead je exkluzivní a kontaktní informace je poskytována pouze jednomu obchodnímu partnerovi. Díky tomu se zvyšuje pravděpodobnost transformace leadu na reálného zákazníka.

Likvidita – vlastnost trhu zajišťovat provedení velkých obchodů bez významného dopadu na ceny.

Likviditní trh – trh, na kterém obchodníci můžou kdykoliv kupovat a prodávat velké objemy aktiv s nízkými transakčními náklady.

© 2024 imper.cz