Jaké výhody skrývá dohoda o provedení práce?

01. Prosinec 2018

Dohodu o provedení práce seslalo obchodu i lidem možná samo nebe. Výhodná je totiž pro zaměstnavatele i zaměstnance. Jak by měla vypadat, jak vysoké jsou odvody a co se stane, když chce jedna strana DPP ukončit? Článek nejen o tom, že v obchodu je dobré DPP přinejmenším zvážit.

Dohoda o provedení práce - podání ruky
DPP

Výhodná dohoda o provedení práce pro zaměstnavatele

Dohoda o provedení práce je jedním z nejoblíbenějších pracovně-právních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. K jejímu uzavření společnosti přistupují většinou v okamžiku, kdy chtějí najmout pracovníka na konkrétní pracovní úkol, nebo ho potřebují pouze na určité období. Zaměstnavatelé navíc rádi uzavírají právě tento typ dohody, protože má pozitivní vliv na obchod uvnitř společnosti. Odvádějí z něj totiž nižší daně, než je tomu u běžného pracovního poměru.

To ale není jediné pozitivum. Jednou z dalších obrovských výhod pro firmy je jednodušší administrativa, která jde ruku v ruce s uzavřením dohody o provedení práce. Společnost nemusí zaměstnancům pracujícím na DPP proplácet dovolené, odstupné, ba dokonce ani cestovní náklady. Dohoda o provedení práce může být na základě domluvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem ukončena téměř kdykoliv a to bez nejmenších problémů.

Výhodná DPP pro zaměstnance

Cenným přínosem pro zaměstnance je pak například skutečnost, že mohou uzavřít několik dohod o provedení práce. Nikoliv pouze jednu. Každou další DPP ale musí podepsat u jiných zaměstnavatelů. V některých případech navíc nemusí odvádět sociální ani zdravotní pojištění. A opravdovým benefitem, který by si přáli i ti, kteří jsou zaměstnaní na plný pracovní úvazek, je klouzavá pracovní doba.

 • 75 zákoníku práce stanovuje maximální rozsah práce, který nesmí být pracovníkem zaměstnaným na DPP ročně překročen. Tento limit je stanoven na 300 hodin během kalendářního roku. Existuje ale také denní limit možných odpracovaných hodin, který dle zákoníku práce nesmí být vyšší než 12 hodin během 24 hodin.

Ideální je tato smlouva tedy především pro ty, kteří nemohou vykonávat práci na plný pracovní úvazek. Nejen tyto skupiny si cení přivýdělku a flexibility, které DPP nabízí. Právě absenci pevného rozvrhu směn ocení především studenti kvůli náročnosti studia či maminky na mateřské dovolené vzhledem ke starostem o domácnost.

Náležitosti a vzor dohody o provedení práce 2019

Dohoda o provedení práce má několik náležitostí. Musí být uzavřena písemně, tím se nijak neliší od běžných smluvních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pokud budete chtít najít vzor dohody o provedení práce, mějte na paměti, že neexistuje žádná unifikovaná předloha. Musí obsahovat dobu, na kterou se smlouva uzavírá. Je tedy vždy uzavřena na dobu určitou a pokud toužíte po práci na dobu neurčitou, musíte podepsat úplně jinou smlouvu.

Součástí dohody o provedení práce musí být také výše odměny, způsob a interval jejího vyplácení. V případě DPP je hrubá mzda často synonymem k čisté mzdě. Pokud je mzda vyplácena na účet zaměstnance, je potřeba uvést také číslo účtu a název banky.

Dohoda o provedení práce 2019 vzor 

Vyzkoušejte leady

Vzor dohody o provedení práce na rok 2019 není, jak bylo psáno již výše unifikovaný, ale měl by obsahovat určité náležitosti.

 • údaje obou subjektů uzavírajících DPP
 • předmět smlouvy
 • rozsah
 • odměna
 • doba
 • den nástupu
 • místo výkonu (může být v kanceláři nebo práce z domu tzv. home office)
 • platební podmínky a podmínky spojené s odměnou
 • ujednání o autorských právech, důvěrnosti a nakládání s osobními údaji
 • místo, den a podpis obou zúčastněných

Náležitosti a obsah dohody o provedení práce se často velmi liší. Korporátní dohody jsou velice obsáhlé a naopak u drobných obchodníků můžeme narazit až na triviální dokumenty hrající si na DPP.

Dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
Smlouva pro DPP

Specifikace zaměstnavatele a zaměstnance

Nesmí být opomenuty ani následující, zcela samozřejmé, náležitosti. Základ tvoří název firmy a její sídlo a IČO zaměstnavatele, poté jméno a příjmení zaměstnance, jeho bydliště a rodné číslo nebo datum narození. V neposlední řadě je velmi důležité popsat důkladně pracovní náplň zaměstnance. Vyhnete se tak případným sporům.

Dohoda o provedení práce a odvody

O výhodě v podobě nižších odvodů na zdravotním a sociálním pojištění jsme se již zmínili. Pokud měsíční přivýdělek zaměstnance nepřesáhne 10 000 korun, odvody zdravotního a sociálního pojištění neplatí ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel. Pokud ale příjem pracovníka zaměstnaného na dohodu o provedení práce přesáhne deset tisíc Kč byť jen o korunu, tedy již při hrubé mzdě 10 001 korun, musí být zaplaceno sociální i zdravotní pojištění.

Výše daně u DPP z příjmu se odvíjí v první řadě od výše měsíční odměny. Vliv na ní má ale i podpis prohlášení k dani (známé také jako růžové prohlášení) a uplatňování základní daňové slevy na poplatníka u tohoto zaměstnavatele. Pro snadnější pochopení této problematiky (jak vysoká bude daň z příjmu a odvody na zdravotní a sociální pojištění) si uveďme několik příkladů.

Příjem do 10 tisíc korun, nepodepsáno prohlášení k dani

Jestliže příjem zaměstnance nepřesáhne 10 000 korun měsíčně včetně a nebylo v roce 2019 podepsáno prohlášení poplatníka k dani, není potřeba řešit odvod sociálního a zdravotního pojištění. V této situaci je dohoda o provedení práce zdaněna ve výši 15 %. Jedná se o tzv. srážkovou daň, kdy zaměstnavatel srazí tuto částku z příjmu.

Výhodou je bezpochyby menší administrativní zátěž (a to i pro zaměstnance). Jestliže mu totiž bude sražena 15% daň, nemusí podávat daňové přiznání a otázka týkající se daní byla v tomto případě vyřešena. Pokud ale změní názor a bude chtít získat sraženou daň zpět, může tak učinit i v případě, že nepodepsal prohlášení k dani. Pokud jste připraveni na nemalé papírování, můžete podat daňové přiznání a těšit se z uplatnění příslušné slevy na dani.

Příjem do 10 tisíc korun, podepsáno prohlášení k dani

V okamžiku, kdy měsíční příjem nepřesáhne 10 000 korun a zaměstnanec podepsal prohlášení k dani, musí být odvedena tzv. zálohová daň. Díky podepsanému “růžovému prohlášení”, které může zaměstnanec podepsat jen u jednoho zaměstnavatele, může poplatník uplatnit slevy na dani. Těmi je například základní sleva na poplatníka, sleva na studenta apod. Pro maminky nadále platí, že mohou využít daňového zvýhodnění na vyživované děti.

A protože se stále bavíme o měsíčním příjmu nepřesahujícím částku 10 000 korun, odpadá pracovníkům i firmám jedna velká starost. Stále mohou ignorovat odvody sociálního a zdravotního pojištění.

Příjem nad 10 tisíc korun, nepodepsáno prohlášení k dani

V případě měsíčního příjmu nad 10 000 korun je v každém případě odměna zdaněna 15 % zálohovou daní. Vzhledem k absenci podpisu prohlášení k dani nemůže být uplatněna jakákoliv sleva.

Při takto vysokém příjmu již musí být odvedeno zdravotní a sociální pojištění. Zaměstnanec a zaměstnavatel hradí odlišná procenta z hrubé mzdy. U zaměstnance činí 11 % a u zaměstnavatele 34 %.

Příjem nad 10 tisíc korun, podepsáno prohlášení k dani

Pokud si zaměstnanec přijde na více než 10 000 korun měsíčně a podepíše navíc prohlášení k dani, situace je podobná jako v předchozím příkladu. Rozdíl je pouze v tom, že poplatník může uplatnit slevu na dani či zvýhodnění na vyživované dítě. Daňové přiznání musí být podáno vždy, když zaměstnanec pracuje během roku pro více společností.

A protože byl překročen limit 10 000 korun, musí být zaplaceny odvody na sociální i zdravotní pojištění.

Vyplatí se DPP při odměně vyšší než 10 000 korun?

Může se zdát, že pokud měsíční odměna pracovníka přesáhne 10 000 korun, nestává se příliš výhodnou. Vyplatí se ale například důchodcům, maminkám na mateřské a rodičovské dovolené nebo studentům, protože tyto osoby jsou zároveň státními pojištěnci. Je tedy dobrá pro ty, kteří mají vyřešené zdravotní pojištění jiným způsobem. Benefitují z toho i ti, kteří jsou zaměstnáni na další pracovní poměr, ze kterého je placeno zdravotní pojištění.

Minimální odvody na zdravotní pojištění činí měsíčně 1 803 korun. Zdravotní pojištění musí platit každý a to bez výjimky. Pokud ho za zaměstnance neodvádí zaměstnavatel nebo stát, musí být zdravotní pojištění zaplaceno samotným pracovníkem. Proto pracovníkům může být v některých případech strhávána z odměny ještě vyšší částka.

Dohoda o provedení práce a výpověď

Ukončení tohoto pracovně-právního vztahu je nejjednodušší možnou volbou pro business i pro zaměstnance. V prvních odstavcích jsme již zmiňovali, že DPP může být na základě domluvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem ukončena téměř kdykoliv a to bez nejmenších problémů. Jak je tomu ale v případě, kdy nedošlo k dohodě a výpověď je pouze jednostranná?

V případě jednostranné výpovědi (bez ohledu na to, zda je podána zaměstnancem či zaměstnavatelem), ať už byl důvod jakýkoliv, je výpovědní lhůta pouhých 15 dní. Může být podána dokonce i bez uvedení důvodu. K ukončení může dojít i okamžitě a to ve stejných případech, jako je tomu i u běžného pracovního poměru. Nebudeme si lhát. Ve společnosti, při práci s některými pracovníky, je to pro zaměstnavatele obrovský benefit, že?

V obchodu se DPP prostě vyplatí

Pokud chcete ve své společnosti zaměstnat někoho jednorázově a navíc potřebujete levnou pracovní sílu, pak směle do uzavření dohody o provedení práce. Nezapomínejte ale, že hodinová výše odměny z DPP musí vycházet z minimální mzdy. Pokud chcete někoho pro soustavnější činnosti, využijte spíše dohody o pracovní činnosti. Teď už snad není pochyb o tom, že z dohody o provedení práce plyne bezpochyby množství výhod pro samotnou společnost! Dohoda o provedení práce slouží obchodníkům spíše jako instrument pro zaměstnání pomocných sil. V případě živnostenského oprávnění je jednoduší spíše práce na živnostenský list.

© 2024 imper.cz