Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

provozu a užívání businessanimals.cz – Sociální síti pro obchodníky a obchodní manažery provozované společností s ručením omezeným Business Animals s.r.o. zapsáné v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sídlem:

Hrubého 1060/11, Královo Pole, Brno 612 00

IČO: 02734699

 

1. Předmět

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jako VOP) upravují podmínky užívání internetových stránek www.businessanimals.cz. s třetími osobami. Stránky jsou určeny třetím osobám bez jakéhokoli omezení. Provozovatelem systému businessanimals.cz je společnost s ručením omezeným Business Animals s.r.o. zapsáné v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně se sídlem: Hrubého 1060/11, Královo Pole, Brno 612 00 IČO: 02734699

 

Smluvní vztah uživatele s provozovatelem portálu vzniká automaticky registrací uživatele na platformě businessanimals a souhlasem s těmito obchodními podmínkami. Na základě registračních údajů bude vytvořen profil uživatele. Profil může být využit k prezentaci uživatele.

 

Veškerý obsah serveru a informace na tomto serveru mají pouze informativní charakter, ne zavazující či doporučující. Provozovatel považuje získané informace za důvěryhodné, ale neodpovídá a neručí za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu zveřejněných informací. Obsah těchto stránek bude průběžně a dle potřeby aktualizován a doplňován. Provozovatel si také vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu v obsahu a jeho jakékoliv části a to bez předchozího upozornění. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www. businessanimals.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím uvedených stránek. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím jím provozovaných stránek.

 

Přístup na uvedené stránky může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. To se netýká stránek obsahujících zákonem nebo jinými regulatorními předpisy stanovené informace – přístup na takové stránky není poskytnutím osobních informací podmíněn. Stránky Provozovatele používají tzv. cookies. „Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli usnadní používání. Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, je možné, že nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

2. Obecná ujednání, práva a povinnosti uživatelů

Přístup a používání stránek Provozovatele je bezplatné. Provozovatel však nenese žádnou zodpovědnost za poskytnutí informací, služeb či zboží na svých stránkách. Pouze o nich informuje a prezentuje. Uživatele zároveň užívá stránky Provozovatele na vlastní riziko. Pokud však způsobí technickou poruchu stránek nebo systémů, které přenášejí stránky k Uživatelům i jiným osobám, tento návštěvník odpovídá za veškeré závazky, náhrady a výdaje vzniklé v důsledku takové poruchy.

 

Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na stránkách Provozovatele. Výše uvedené zahrnuje škody za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat návštěvníka, neoprávněný přístup k přenosům a datům návštěvníka a jejich změny, jakož i za další hmotné i nehmotné ztráty. Veškeré informace na portálu jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Provozovatel se také zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na www. businessanimals.cz je nezávadný, že přístup na web bude nepřerušený, bez závad a stránky budou bezpečné. Vyhrazuje si také právo kdykoliv omezit či ukončit přístup návštěvníka i Uživatele na stránky nebo k jejich části.

 

Provozovatel si ponechává právo odstranit jakýkoliv obsah zveřejněný na jeho stránkách i celý profil Uživatele ze systému, jestliže by jeho obsah mohl být v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, případně by mohla mít negativní vliv na dobrou pověst Provozovatele nebo jím provozovaných www stránek.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo smazat část informací nebo i celý uživatelský profil v případě umístění jakékoliv informace týkající se pracovní nabídky či jakékoliv jiné spolupráce výjma určené zpoplatněné kategorie ,,práce,, v pravém horním menu.

 

Uživatelé smějí poskytované služby využívat jen k zákonným účelům. Každý Uživatel je zodpovědný za údaje, které vkládá na server a přebírá za ni plnou odpovědnost. Přenos, uchovávání nebo prezentace jakýchkoliv informací, dat nebo materiálů, které jsou v rozporu s legislativou České republiky, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy je zakázán. Provozovatel dále zakazuje jakýmkoliv způsobem prezentovat následující služby nebo zboží:

 

Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodovat v otázkách posouzení takového obsahu, který je rozporu se smluvními podmínkami. V případě zájmu prezentace shora uvedeného zboží je Uživatel povinen požádat Provozovatele o udělení výjimky.

 

Uživatel je povinen respektovat podmínky a omezení uvedené ve VOP a jejich součástí a to kdykoliv, kdy nabídne, poptá, propaguje nebo jinak distribuuje zboží a služby, nebo komunikuje prostřednictvím systému businessanimals. Dále je povinen nahlásit takové porušení těchto podmínek a omezení Administrátorovi systému businessanimals.

 

Provozovatel je oprávněn smazat profil Uživatele, který po dobu minimálně jednoho roku neprovedl úspěšný login do systému Provozovatele.

 

Provozovatel je pouze zprostředkovatelem kontaktu mezi Uživateli, je výlučně komunikační platformou a nepřebírá žádné záruky za kvalitu, původ či legalitu nabízeného na portálu businessanimals , ani za jeho upotřebitelnost k účelu, k němuž je určen, ani za komunikaci vedenou mezi jednotlivými Uživateli a není organizátorem akcí, které jsou uspořádány Uživateli a jejich konání je zveřejněno na serveru businessanimals. Odpovědnost za poskytnutí vzájemných plnění je plně na Uživatelích. Případné reklamace prostřednictvím serveru nelze uplatňovat u Provozovatele, ale výhradně u Uživatele (smluvního partnera).

3. Ochrana osobních údajů

Informace o uživatelích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Uživatelé využíváním portálu Provozovatele souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Provozovatele a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

 

Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti uživatele odstranit z databáze. Osobní údaje uživatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje uživatelů Provozovatel může poskytovat třetím osobám, v případě bude-li toto poskytnutí oprávněné a odůvodněné.

 

S výjimkou informací, na které se vztahují naše Zásady ochrany osobních údajů, je a bude s jakoukoli komunikací nebo materiálem, které na stránkách provozovatele pošlete elektronickou poštou nebo jiným způsobem, včetně jakýchkoli údajů, dotazů, fotek, poznámek, návrhů či podobných údajů, zacházeno jako s nedůvěrnými

a nechráněnými informacemi. Vše, co na stránky pošlete nebo na nich zveřejníte, se stává majetkem provozovatele a může být použito k jakémukoli účelu, konkrétně, mimo jiné, k reprodukci, zveřejnění, přeposlání, publikování, odvysílání a oznámení. Provozovatel může dále svobodně a bez poskytnutí náhrady používat jakékoli vaše nápady, koncepty, know-how nebo metody, jež může obsahovat jakákoli vaše komunikace, kterou jste na stránky Provozovatele odeslali, k jakémukoli účelu, a to například, ale nejen, pro vývoj, výrobu a marketing výrobků s užitím takových informací.

4. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

 

Velkou snahou Provozovatele je nabídnout zákazníkům optimální nákupní a reklamační podmínky, které jsou vyžadované příslušnými zákony. Pokud jsou přesto v některém z uvedených bodů podmínky těchto VOP v rozporu se zákonnou úpravou chránící koncového spotřebitele, poté se jedná v tomto bodě o podmínky platné pouze pro právnickou osobu a podmínky pro koncového spotřebitele se řídí zákonnou úpravou.

 

Individuální smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem je nadřazena Obchodním podmínkám.

 

Tyto obchodní podmínky platí pro internetový portál www. businessanimals.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které nejsou upraveny jinak, zákonem o korporacích (č. 90/2012 Sb.), vše ve znění novel.